Svet staršev

Zapisniki Sveta staršev:

Svet staršev je posvetovalno telo, v katerem sodelujejo predstavniki staršev posameznih oddelkov iz celega vrtca. Svet staršev sklicuje predsednik Sveta staršev dva do trikrat letno. Svet staršev potrdi poročilo dela, letni delovni načrt ter publikacijo vrtca. Na srečanjih se opozarja in rešuje tekočo problematiko.

Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. 

Pristojnosti sveta staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda, ter da mnenje o letnem delovnem načrtu
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo mnenje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

tulipanSveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

Predstavniki staršev so v preteklih letih pripravili opis vloge predstavnika v svetu staršev.

Predsednik sveta staršev: Blaž Črnivec

preslednica lezece

Predsednik sveta staršev

Zalog, 10. 10. 2012

Na 1. seji sveta staršev je bil sprejet dogovor, da lahko starši različne pobude, vprašanja, mnenja, naslovijo na predsednika sveta staršev Vrtca Pedenjped.

Blaž Črnivec